25 agosto 2005

Vasily Vereshchagin

Uzbek Woman in Tashkent (1873)